Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.


Projekt pn. “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
– Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
– Koła zainteresowań
– Wyjazdy edukacyjne

Pobierz załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie uczestnika projektu 
4. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika 
5. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa- uzupełnia Szkolna Komisja_Łącko
6. Umowa_2020-2021 – uczeń
7. Formularz zgłoszeniowy_NAUCZYCIEL
8. Oświadczenie uczestnika projektu – nauczyciel
9. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_NAUCZYCIEL
10. Umowa_2020-2021 – nauczyciel

Skip to content