Martwa natura z filiżanką”

Cele konkursu:

  • upowszechnienie wiedzy z zakresu historii sztuki,
  • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
  • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
  • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
  • kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
  • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,
  • rozwijanie zdolności manualnych.

Organizator:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel: Marzena Palka.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.

Warunki przystąpienia do Konkursu:

Temat pracy: Martwa natura z filiżanką. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie tematycznej pracy plastycznej w formacie A3 – pracy przedstawiającej martwą naturę, w której jednym z elementów martwej natury jest filiżanka. Dopuszczalny zakres działań plastycznych to: malarstwo oraz rysunek. Prace należy oddać w terminie do 05.04.2022 r. do Pani Marzeny Palka (sala 113 lub do pokoju nauczycielskiego).

Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Technika:

malarstwo lub rysunek

Format pracy:

A3

Skip to content