Szkoła umożliwia:

 • zdobycie wykształcenia
 • poznawanie i rozumienie świata
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów
 • kształtowanie i ocenę wartości życiowych, rozwijanie potrzeby doskonalenia się
 • przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca
 • samoidentyfikację kulturową i narodową
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Program Wychowawczy Szkoły

 • zapewnienie bezpiecznego pobytu ucznia w szkole
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka
 • akceptacja przez środowisko działań szkoły
 • organizowanie form opieki dla dziecka z rodzin ubogich i patologicznych
 • sprzyjanie rozwoju osobowości
 • dbanie o kulturę osobistą
 • stosowanie prawa wychowującego – konsekwencja w działaniu
 • demokratyzacja życia szkolnego
 • stworzenie wizji absolwenta Szkoły Podstawowej

Zakładanie konta g-mail[wejdź]

Skip to content