Ważne informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli dotyczące organizacji pracy Szkoły.

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które będą obowiązywały dalej, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie przekazuje Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Zagorzynie w okresie czasowego ograniczenia
Jej funkcjonowania:

 • kontynuujemy w naszej Szkole w w/w okresie ustaloną do tej pory organizację kształcenia na odległość z wykorzystaniem: strony internetowej Szkoły, Facebook’a, e’maili, kontaktów telefonicznych, sms-ów;
  Na naszej stronie internetowej będzie aktualizowana:
  „Nauka zdalna z poszczególnych przedmiotów”
 • w dniach 23-27.03.2020r. nauka dziecka/ucznia danej klasy odbywa się według niżej zamieszczonego planu lekcji (podziału godzin) proponowanego przez MEN w zakładce:

  „Zdalne lekcje” – [Plan lekcji.gov – wejdź]

  I tak (plan lekcji jest pobrany z gov):

Dzień

tygodnia

Oddział

P-lny

Klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Ponie-

działek

23.03

Zajęcia

„Już

przyszła wiosna”

EW

j.ang.

EW

j.ang.

EW

j.ang.

j.pol. j.pol. j.pol. j.pol. j.pol.
j.ang. j.ang. j.ang. j.ang. j.ang.
mat. mat. geogr. chem. geogr.
tech. tech. mat. mat. mat.
Wtorek

24.03

EW

j.ang.

EW

j.ang.

EW

j.ang.

j.pol. j.pol. j.pol. j.pol. j.pol.
muz. muz. hist. hist. hist.
przyr. geogr. mat. biol. biol.
mat. mat. tech. fiz. mat.
Środa

25.03

EW

j.ang.

EW

j.ang.

EW

j.ang.

j.pol. j.pol. j.pol. j.pol. j.pol.
j.ang. j.ang. j.ang. geogr. j.ang.
hist. hist. plast. mat. wos
mat. mat. mat. inform. chem.
Czwar-

tek

26.03

EW

j.ang.

EW

j.ang.

EW

j.ang.

j.pol. j.pol. j.pol. j.pol. j.pol.
przyr. biol. hist. hist. hist.
mat. mat. biol. biol. fiz.
inform. inform. mat. mat. mat.
Piątek

27.03

EW

j.ang.

EW

j.ang.

EW

j.ang.

j.pol. j.pol. j.pol. j.pol. j.pol.
j.ang. j.ang. j.ang. j.ang. j.ang.
plast. plast. muz. fiz. chem.
inform. inform. mat.
 • szczegółowe godziny nauki ucznia/dziecka w domu regulują Rodzice wg ustalonego powyżej planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia w danym dniu;
  w swych decyzjach Rodzice uwzględniają możliwość dostępu dziecka/dzieci do Internetu (w tym w telefonach komórkowych), komputera, a także do podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych, które posiada każdy uczeń od początku roku szkolnego;
 • uczniowie, realizując ustalony plan zajęć, mogą korzystać – jak do tej pory – z różnych źródeł informacji udostępnianych przez nauczycieli na stronie internetowej Szkoły,
  w szczególności rekomendowanych przez: MEN, CKE, Telewizję Publiczną, Polskie Radio itp.), a także z posiadanych przez siebie podręczników i zeszytów ćwiczeń, według tematyki do pracy z poszczególnych przedmiotów, wskazanej przez nauczycieli naszej Szkoły
  (i aktualizowanych na bieżąco); praca z podręcznikami jest sugerowana zwłaszcza
  w sytuacjach indywidualnych, chwilowych kłopotów ucznia/dziecka z dostępem do Internetu lub komputera;
 • nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji dotychczas stosowanych programów nauczania tak, aby dostosować je do wymagań Podstawy Programowej oraz do metod pracy
  na odległość, a także do możliwości i potrzeb edukacyjnych swoich Uczniów (w tym nauczyciele kształcenia specjalnego);
 • w najbliższych dniach Dyrektor w uzgodnieniu z Nauczycielami ustali, w jaki sposób będzie sprawdzana wiedza Uczniów oraz postępy w nauce;
 • Rodzicom (Rada Rodziców) i Uczniom (Samorząd Uczniowski) również poddaję
  pod rozwagę ten temat. Pomysły i propozycje w tym zakresie od przedstawicieli wymienionych organów Szkoły proszę kierować na adres e’mailowy Szkoły: sp.zagorzyn@lacko.pl. Propozycje zostaną uwzględnione w ostatecznych ustaleniach.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły:

 • Dyrektor Szkoły – pozostaje do dyspozycji Organu Prowadzącego (Gmina Łącko) i Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny (K.O. w Krakowie); pracuje zdalnie, a w razie potrzeby pełni dyżur;
 • Wicedyrektor Szkoły i Nauczyciele – pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły; pracują zdalnie, a w razie potrzeby pełnią dyżur;
 • Pracownicy obsługi – w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym – pełnią dyżur w godz.
  od 8.00 do 13.00;
 • Pracownicy administracji – realizują swoje zadania wg ustaleń SCUW w Łącku

WSZYSTKIM UCZNIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY W TYM TRUDNYM CZASIE DZIĘKUJĘ ZA ZROZUMIENIE I ODPOWIEDZIALNĄ POSTAWĘ !!!

Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły – Barbara Legutko

Skip to content