Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020/21 z dnia 27 sierpnia 2020r.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej w Zagorzynie obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.

  1. Cel procedury:
  2. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19.
  3. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.
  4. Zakres procedury:

Niniejsze ustalenia dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i  pracowników  Szkoły Podstawowej w Zagorzynie w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, zobowiązanych postępować zgodnie z przyjętymi kolejno procedurami.

III. Zasady ogólne:

Ogranicza się do minimum poruszanie osób z zewnątrz  po budynku .

Wydziela się  przestrzeń wspólną szkoły – przedsionek przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Rodzic/opiekun  może wchodzić z dzieckiem tylko do wydzielonej przestrzeni wspólnej.. Przy wejściu głównym do szkoły dyżuruje nauczyciel i pracownik obsługi, który pojedynczo odbiera dzieci  i kieruje je do szatni oraz do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. Po zajęciach dziecko jest przekazane rodzicowi/opiekunowi w ten sam sposób.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców .

Rodzice mają obowiązek przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. in.  osłona ust i nosa). Rodzice i opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko pojedynczo (1 rodzic/opiekun, 1 dziecko)

Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku podejrzenia choroby. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel informuje rodzica  o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

Uczniowie i pracownicy Szkoły wchodzą wyznaczonymi wejściami, zgodnie z  oznakowaniem:

WEJŚCIE 1 z przodu budynku – KLASY 0-3,

WEJŚCIE 2 z tyłu budynku- KLASY 4-5

WEJŚCIE 3 z tyłu budynku –KLASY 6-8

WEJŚCIE 4 z tyłu budynku – Pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz

Uczniowie pozostają w tej samej sali w danym dniu.
Wchodząc do szkoły obowiązkowo należy  dezynfekować  ręce.
Przy wejściach  umieszcza się dozowniki z płynem i instrukcją jak prawidłowo dezynfekować ręce.
W pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
Podczas pobytu w szkole należy zachować  dystans społeczny.
Pracowników zaopatruje się w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe i przyłbice).

Dyrektor zapoznaje pracowników z rekomendacjami postępowania na czas epidemii oraz przekazuje sposoby postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Gabinet pielęgniarki szkolnej będzie pomieszczeniem, w którym będą izolowane osoby/dzieci w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone jest w maseczki, płyn dezynfekujący. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane, a nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora. Rodzice o sytuacji są powiadamiani telefonicznie i odbierają dziecko.

Pracownicy obsługi utrzymują w czystości pomieszczenia szkolne ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich; w tym blatów stolików w salach krzeseł, wyłączników itp. oraz przeprowadzają dezynfekcję po zakończonym pobycie dzieci.

Odbywa się monitorowanie czynności porządkowych według planu higieny.

Uczniowie są wyposażeni w swoje przybory, nie pożyczają sobie podręczników i innych materiałów. Dopuszcza się wniesienie przez ucznia do szkoły plecaka z niezbędnymi przyborami szkolnymi oraz jedzenia i picia zaspakajającego niezbędne w czasie pobytu w szkole potrzeby żywienia.

 Sale  należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Z sal usunięto  wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.

Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem, a rodzicami używane będą telefony podane przez rodzica w dziennikach zajęć.

Należy zwrócić uczniom szczególną uwagę na konieczność częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody –  przed i po posiłku, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety oraz w innej uzasadnionej sytuacji.

W przypadku sprzyjających warunków pogodowych, dopuszcza się możliwość wyjścia grupy na teren szkolny: tereny zielone, boiska i plac zabaw. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na  boisku szkolnym. Sprzęt sportowy znajdujący się na boisku oraz sprzęty na placu zabaw, będą myte  z użyciem detergentu każdorazowo, przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w szkole.

Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły nie będą organizowane aż do odwołania.

Korzystanie z biblioteki szkolnej według ustalonych zasad:

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przed wejściem do biblioteki.

Wyznacza się strefy – wejście 1 – mała sala 104

Ustala się limit osób przebywających w bibliotece, maksymalnie 2 .

Ogranicza się korzystanie z ksero, komputera, drukarki-do odwołania.

Zaleca się częstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek itp.

Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.       

Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat.

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz regularny określanej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu do szkoły. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów. Przewoźnik, z którym gmina podpisuje umowę zobowiązany jest do zapewnienia uczniom odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu są niezbędne (art. 14 ustawy z 15 listopada 1984 r.).

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

III.  Postępowanie na wypadek  podejrzenia zakażeniem COVID – 19

      Uczeń:
Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,  nie powinni przychodzić do szkoły, ale powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i odizolować go od dzieci zdrowych. Wstrzymane zostaje przyjmowanie kolejnych dzieci.

W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych,  którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

Dyrektor lub wskazana osoba kontaktuje się niezwłocznie z rodzicem/ opiekunem dziecka, zgłasza ten fakt do  stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosują się  ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

W przypadku podejrzenia zarażenia się dziecka koronowirusem należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.

 Pracownicy:

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem na teren szkoły pracownik obsługi mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym.

Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem, ten niezwłocznie informuje dyrektora i zostaje odsunięty od pracy. Dyrektor lub wskazana osoba powiadamia właściwą stacją sanitarno – epidemiologiczną i stosują się do wydawanych zaleceń i instrukcji.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy odizolować oraz poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

Pracownicy szkoły są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznej.

  1. Zasady ogólne, w przypadku stwierdzenia zagrożenia:

W przypadku wystąpienia w placówce podejrzenia zakażenia COVID – 19 dyrektor lub wyznaczona osoba sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie przebywała w tych samych częściach obiektu.

Dyrektor powiadamia organ prowadzący o zagrożeniu epidemiologicznym.

Numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu  jest umieszczony   na drzwiach wejściowych .

  1. Postanowienia końcowe:

Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznane z nią pracowników oraz rodziców jest dyrektor szkoły.

Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej szkoły.

Pracownik wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie pandemii odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zgodnie z niniejszą procedurą.

Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem   1 września 2020 r.

 

Skip to content