“Buty Artysty” 

Cele konkursu:

 • upowszechnienie wiedzy z zakresu historii sztuki;
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, – motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,  – rozwijanie zdolności manualnych. 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel: Marzena Palka. 

 • Uczestnicy konkursu:

uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas  I – VIII Szkoły Podstawowej w Zagorzynie. 

Warunki przystąpienia do Konkursu:

Warunkiem uczestnictwa  w  konkursie  jest  wykonanie  tematycznej  pracy  plastycznej  w  dowolnej   technice. Dopuszczalny  zakres  działań  plastycznych  to:  malarstwo,  rzeźba  oraz  rysunek.  Temat  pracy:   Buty Artysty . Prace należy oddać w terminie do 31.03.2021 r. do Pani Marzeny Palka – sala 111. 

 1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 2. Praca konkursowa  nie  może  być  wcześniej  nagrodzona,  publikowana  i  nie  może  naruszać  praw   autorskich osób   Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  warunków   niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. 
 3. Przystąpienie uczestników  do  konkursu  oznacza  wyrażenie  przez  nich  zgody  na  wykorzystanie  ich   nazwisk w  akcjach  informacyjnych,  reklamowych  i  promocyjnych  związanych  z  niniejszym     Uczestnicy konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  dla  potrzeb   niezbędnych do  realizacji  konkursu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.  08.  97 r. o  Ochronie  Danych   Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 
 4. Przystąpienie do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu  i   jednocześnie oświadczeniem,  że  wykorzystane  do  pracy  zdjęcia  i  inne  materiały  nie  naruszają  praw.

Technika: malarstwo, rzeźba lub rysunek. 
Format pracy: dowolny 

 • Kryteria oceny:
 1. oryginalność,
 2. stopień trudności,
 3. jakość wykonania
 • Opis:
  Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa).   
 1. Ocena prac:
   Prace będzie oceniać komisja konkursowa w dwóch kategoriach:
 • klasy 1-3,
 • klasy 4-8.

 Ogłoszenie wyników nastąpi 04.2021r.

 1. Nagrody:
 2. Organizator konkursu  przewiduje  przyznanie  trzem  najlepszym  pracom  w  każdej  kategorii  nagród  rzeczowych oraz dyplomy. 
 3. Prace  będą eksponowane  na  wystawie w  budynku szkoły oraz     publikowane na stronie  internetowej Szkoły i Facebooku. 

Zapraszam 
Marzena Palka 

Skip to content