Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas 0-8
“Bożonarodzeniowa choineczka”


I. Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań plastycznych,
– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
– motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,
– rozwijanie zdolności manualnych.
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest nauczyciel: Marzena Palka.
III. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0-8 Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.
IV. Warunki przystąpienia do Konkursu:
Temat pracy: Bożonarodzeniowa choineczka. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie
tematycznej pracy plastycznej przedstawiającej bożonarodzeniową choinkę. Dopuszczalny zakres
działań plastycznych to: malarstwo, rysunek, rzeźba, obiekty przestrzenne. Prace należy oddać w
terminie do 13.12.2022 r. do Pani Marzeny Palki (sala 12 lub do pokoju nauczycielskiego).
1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw
autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich
nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym
konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i
jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw
autorskich.
V. Technika:
dowolna (malarstwo, rysunek, rzeźba, obiekty przestrzenne)
VI. Format pracy:
dowolny
VII. Kryteria oceny:
a) estetyka pracy,
b) oryginalność,
c) stopień trudności,
d) jakość wykonania
VIII. Opis:
Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa).
IX. Ocena prac:
a) Prace będzie oceniać komisja konkursowa w kategoriach:
– klasy 0-3,
– klasy 4-8.
b) Ogłoszenie wyników nastąpi po 14.12.2022r.
X. Nagrody:
1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom nagród rzeczowych oraz
dyplomy.
2. Prace będą eksponowane na wystawie w budynku szkoły oraz publikowane na stronie internetowej
Szkoły i Facebooku.
Zapraszam
Marzena Palka

Skip to content