Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie informuje, że w dniach od 20.03.2023 r. do 03.04.2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2023/2024. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zagorzenie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (również w ciągu roku szkolnego) na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka odpowiedniego zgłoszenia. Dzieci te nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą być przyjmowani kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Załącznik 8 – Zgłoszenie ucznia do kl.1

Załącznik 9 – Wniosek p przyjęcie ucznia spoza obwodu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie informuje, że w dniach od 13.02.2023 r. do 03.04.2023 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Wnioski należy składać w sekretariacie w godz. od 7.30-15.30 – [pobierz wniosek]

Skip to content